Stanovy

...

Stanovy Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening

Článek I.

Název, sídlo a charakter spolku

1) Název spolku: Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening, z.s. (dále jen "spolek")

2) Sídlo spolku: Vocelova 603/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

3) Používaná zkratka: AACL

4) IČO: 228 60 312

5) Spolek je nezávislý, dobrovolný, profesní, odborný a stavovský svazek akreditovaných screeningových laboratoří a odborníků, zajišťující cytologický screening, jehož cílem je sdružovat se za účelem uplatňování a hájení profesních zájmů jeho členů. Akreditovanou screeningovou cytologickou laboratoří se rozumí cytologická laboratoř doporučená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření.

6) Spolek působí na celém území České republiky.

Článek II.

Účel spolku

1) Účelem spolku je uplatňování a hájení profesních zájmů členů spolku, a to zejména
v oblastech:

a) vytváření podmínek pro řádný výkon cytologického screeningu,

b) zvyšování odborné a etické úrovně členů spolku,

c) stanovení zásad smluvních vztahů mezi akreditovanými cytologickými laboratořemi a zdravotními pojišťovnami,

d) prosazování zájmů akreditovaných cytologických laboratoří a pomoc při řešení sporů.

Článek III.

Formy činnosti spolku

1) Spolek hájí a prosazuje zájmy svých členů na:

a) dohodovacích řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,

b) výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,

c) dalších jednání, která souvisejí s profesní činností členů spolku.

2) Další formy činnosti spolku:

a) spolupráce při přípravě a realizaci koncepce vzdělávání členů spolku,

b) hájení zájmů členů spolku ve vztahu k orgánům veřejné správy, zdravotním pojišťovnám a dalším institucím na území ČR i v cizině,

c) spolupráce zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,

d) spolupráce zejména s odbornou veřejností a orgány České lékařské společnosti JEP, dále s ČLK, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi.

Článek IV.

Členství ve spolku

1) Členy spolku se mohou stát poskytovatelé zdravotních služeb provozující akreditovanou screeningovou cytologickou laboratoř v právní formě fyzické či právnické osoby, kteří souhlasí se stanovami spolku a byli přijati do spolku Výborem.

2) Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších seskupení na národní
i mezinárodní úrovni.

Článek V.

Vznik a zánik členství ve spolku

1) Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí Výboru spolku o přijetí zájemce za člena spolku na základě písemné přihlášky splňující všechny náležitosti a zaplacením členského příspěvku.

2) Písemná přihláška musí obsahovat identifikaci zájemce o členství s doložením certifikátu MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření.

3) Přijatý člen je zapsán do seznamu členů spolku.

4) Členství ve spolku zaniká:

a) ztrátou akreditace poskytovatele zdravotních služeb po projednání Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla,

b) dnem úmrtí člena - fyzické osoby,

c) dnem zániku člena - právnické osoby,

d) dnem vstupu člena - právnické osoby do likvidace nebo dnem prohlášení úpadku člena - právnické osoby,

e) omezením svéprávnosti člena spolku - fyzické osoby,

f) doručením projevu vůle člena o vystoupení ze spolku Předsedovi spolku,

g) dnem rozhodnutí Výboru spolku o vyloučení člena v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu členem spolku,

h) dnem rozhodnutí Výboru spolku o vyloučení člena spolku pro opakované nebo hrubé porušení stanov spolku,

i) ztrátou osvědčení vydaného ČLK,

j) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené Výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení obsahující upozornění na tento důsledek,

k) dnem rozhodnutí Valné hromady o ukončení činnosti spolku.

5) V pravomoci Výboru spolku je svým rozhodnutím pozastavit členství ve spolku členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu.

6) Vyloučení člena ze spolku a zrušení jeho členství ve spolku je provedeno písemným oznámením rozhodnutí o ukončení členství ve spolku dotčené osobě, podepsaným statutárním orgánem spolku a zaslaným na adresu dotčené osoby.

Článek VI.

Členská práva

1) Právem člena spolku je:

a) volit a být volen do orgánů spolku,

b) být informován o činnosti spolku, jakož i využívat pomoci spolku v oblasti dalšího vzdělávání v oboru souvisejícím s účelem spolku,

c) využívat možností konzultací zprostředkovaných spolkem spojených s výkonem cytologického screeningu,

d) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem,

e) být informován o hospodaření spolku na Valné hromadě spolku,

f) vyslovovat svobodně své názory a obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány spolku,

g) využívat všech výsledků dohodovacího řízení sjednaných zástupci spolku, ve smyslu čl. III. stanov a jiných dohod mezi zástupci spolku a jinými subjekty,

h) požádat spolek o zprostředkování právní pomoci ve sporech vyplývajících z výkonů cytologického screeningu.

Článek VII.

Členské povinnosti

1) Povinností člena spolku je:

a) dodržovat stanovy a vnitřní řády spolku, obecně závazné předpisy a výsledky dohod mezi zástupci spolku a jinými subjekty (včetně rámcové smlouvy se zástupci zdravotních pojišťoven),

b) řádně a včas platit členské příspěvky,

c) hlásit všechny změny ve svých kontaktních údajích Výboru spolku,

d) vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly ve spolku,

e) podílet se na činnosti spolku a jeho aktivitách za podmínek stanovených orgány spolku,

f) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

g) dodržovat principy kolegiality.

Článek VIII.

Orgány spolku

1) Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada (nevolený orgán),

b) Výbor (volený orgán).

2) Funkční období členů voleného orgánu je pětileté. V případě ukončení členství člena voleného orgánu v příslušném orgánu před vypršením jeho mandátu je na jeho místo zvolen nový člen orgánu na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období.
V případě, že bude souběžně ukončeno členství všech členů voleného orgánu, jsou noví členové zvoleni na nové pětileté období.

3) Funkční období členů nevoleného orgánu není omezeno, vznik a zánik jejich členství upravují příslušná ustanovení těchto stanov.

4) V případě odstoupení člena voleného orgánu ze své funkce končí jeho členství
v orgánu uplynutím dvou měsíců od doručení projevu vůle o odstoupení člena voleného orgánu Výboru spolku.

Článek IX.

Valná hromada

1) Valná hromada je kolektivním a nejvyšším orgánem spolku. Účastní se jí členové spolku - fyzické osoby a zástupci členů spolku - právnických osob. Každá právnická osoba je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.

2) Delegátem právnické osoby je její statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce.

3) Do výlučné působnosti Valné hromady náleží:

a) rozhodování o změnách stanov spolku,

b) stanovení hlavních zásad činnosti spolku,

c) volba a odvolání členů Výboru,

d) schvalování zprávy Výboru o činnosti od poslední Valné hromady,

e)schvalování zprávy Výboru o finančním hospodaření spolku za uplynulé období - kalendářní rok,

f) schvalování plánu hospodaření spolku pro další období,

g) stanovení výše členských příspěvků,

h) schvalování programu činnosti spolku vždy na následující kalendářní rok,

i) rozhodování o nakládání s majetkem spolku,

j) rozhodování o zániku spolku a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace,

k) vydávání vnitřních pravidel fungování spolku,

l) rozhodování o ukončení činnosti spolu,

m) přezkum rozhodnutí Výboru o vyloučení člena spolku na návrh dotčeného člena spolku,

n) další otázky, které si Valná hromada vyhradí do své působnosti.

4) Valná hromada se schází nejméně jednou ročně a svolává ji Výbor písemným oznámením všem členům spolku alespoň 14 dnů před jejím konáním. Výbor svolá zasedání Valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li Výbor zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady sám.

5) Každý člen spolku má právo účastnit se zasedání Valné hromady, vyjadřovat se k předloženým návrhům, podávat návrhy nové a hlasovat o nich. Každý člen spolku má jeden hlas.

6) Zasedání Valné hromady řídí předseda.

7) O návrzích usnesení rozhoduje Valná hromada hlasováním. Hlasování na Valné hromadě je prováděno aklamací. Valná hromada může určit jiný způsob hlasování.

8) Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje.

9) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku.

10) Rozhodnutí Valné hromady je platné, hlasovala-li pro něj prostá většina přítomných členů spolku. Pro rozhodnutí uvedená v odst. 3) pod písm. a), l) a n) v tomto článku stanov je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech přítomných členů spolku.

11) Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení, předseda odpovídá za správnost zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Výbor je povinen zakládat zápisy z Valné hromady a poskytnout je k nahlédnutí kterémukoliv členovi spolku, jestliže o to požádá.

Článek X.

Výbor

1) Výbor je kolektivním a statutárním orgánem spolku, který se skládá nejméně ze tří členů. Počet členů Výboru je lichý. Členové Výboru jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou z řad členů spolku hlasováním na funkční období pěti let.

2) Výbor v období mezi Valnými hromadami iniciuje, koordinuje, realizuje a kontroluje naplňování účelu spolku. O výsledcích své činnosti informuje Valnou hromadu.

3) Členové Výboru ze svého středu volí Předsedu spolku. Předseda spolku zastupuje spolek navenek, svolává schůze Výboru, řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými schůzemi Výboru, je oprávněn k běžnému řízení spolku.

4) Do působnosti Výboru náleží:

a) svolávání Valné hromady nejméně jednou ročně,

b) rozhodování o přijetí členů spolku,

c) předkládání návrhu programu činnosti spolku na následující období a zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období Valné hromadě, 

d) realizace schválených programů činnosti spolku,

e) podávání návrhů na změny stanov spolku Valné hromadě,

f) vedení účetnictví a finanční hospodaření v souladu s rozhodnutím Valné hromady,

g) uzavírání pracovněprávních smluv s pracovníky spolku a uzavírání občanskoprávních smluv jménem spolku,

h) výkon veškerých výkonných opatření k naplnění účelu spolku a zajištění úkolů, jež jsou mu svěřeny stanovami,

i) vedení seznamu členů spolku,

j) volba Předsedy spolku,

k) rozhodování o vyloučení člena spolku pro opakované nebo hrubé porušení stanov spolku,

l) rozhodování o vyloučení člena spolku v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu,

m) rozhodování o pozastavení členství ve spolku členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu,

n) zasílání výzvy členovi spolku, který je v prodlení s úhradou členského příspěvku,

o) vyřizování běžné agendy spolku.

5) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6) K platnosti usnesení Výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy spolku.

7) Předseda spolku, příp. i Valná hromada může k jednání jménem spolku písemně zmocnit další členy spolku. V plné moci musí být uveden rozsah zmocnění, a to na časově omezenou dobu.

Článek XI.

Zásady hospodaření s majetkem spolku

1) Spolek je neziskovou korporací. Majetek spolku tvoří věci movité i nemovité, zakoupené či jinak získané spolkem po dobu jeho činnosti.

2) Hospodaření s majetkem spolku je upraveno obecně platnými právními předpisy
a plánem hospodaření spolku, schvalovaným Valnou hromadou.

3) Základním zdrojem příjmů pro zajištění činnosti spolku jsou členské příspěvky, příp. dotace, granty a dary, jakož i jiné příjmy spolku, např. výnosy z akcí pořádaných spolkem.

4) Spolek vede vlastní účetnictví.

5) Prostředky spolku jsou majetkem účelově určeným, nesloužícím k podnikatelským účelům. Smí jich být použito v souladu s účelem spolku a k jeho naplňování. Prostředky spolku jsou poskytovány vždy jen na smluvním základě, a to zejména k těmto účelům:

a) naplňování a uskutečňování účelu spolku,

b) financování vlastního provozu spolku,

c) vyplácení platů a odměn zaměstnancům a spolupracovníkům spolku.

6) Členové Výboru mohou být odměňováni za svoji činnost ve Výboru, a to na základě rozhodnutí Valné hromady. Náleží jim také náhrada hotových výdajů, spojených s výkonem funkce člena Výboru.

7) Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím další závazná pravidla pro použití prostředků spolku. Není-li takového dalšího rozhodnutí, rozhoduje o použití takových prostředků spolku Výbor v souladu s účelem spolku a pravidly shora uvedenými.

Stanovy byly projednány a schváleny na zasedání Valné hromady v Praze dne 13. 11. 2015.

Za správnost návrhu: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.